نعت خاتم انبیا که لوح محفوظ نگین راستین اوست، و کلام الله نقش نگین او، زین الله خاتم امورنا، بایادیه

شاه رسل و شفیع مرسل خورشید پسین و نور اول
جاروب زنان بارگاهش ازپر فرشته‌ی رفته راهش
شمشیر سیاستش سرانداز شمشیر زبانش گوهر انداز
خورشید به نیلگون عماری دربان درش به پرده داری