آخرین ابیات

یارب از آیین صواب خودم هم تو بیاموز جواب خودم
بو که ز نزدهت گه درالسلام بوی علیکی رسد و السلام