ختم کتاب

شکر خدا را که ز فضل خدای گشت مزین چو بهشت این سرای
بیست خزانه است درو پر ز گنج بیست خزینه ز صد و بیست و پنج
ور همه بین آوری اندر شمار سه صد و ده بر شمر و سه هزار