از مناجات ها

ای دو جهان ذره‌یی از راه تو هیچ ترا از هیچ به درگاه تو
پشت فلک طوق سجود از تو یافت شام عدم صبح وجود از تو یافت
یافته از درگه تو فتح باب بارگه آن الیتنا ایاب
بر درت ای مایه ده زندگی پیشه ما چیست بجز بندگی
سوی تو نی دعوی طاعت بریم عاجزی خود به شفاعت بریم

ای به نوازش در خود کرده باز از من و از طاعت من بی‌نیاز
نفس مرا کوست سرای گداخت گر ننوازی تو که خواهد نواخت
تخم عمل ده که بکارش برم ابر کرم بخش کزان بر خورم
کشتم از ان ابر پر آوازه کن گلشن امید مرا تازه کن
آن عملم بخش که بی گفتنی پیش تو ارزد به پذیرفتنی