سرگذشت

شه آن را دان که گفت از جان آزاد به ترک بخل و خشم لهو و بیداد
شهی کش چارترکش در کله نیست بباید ترک او گفتن که شه نیست