ستایش خلیفه‌ی شائیسته علاء الدین محمد ثبته الله تعالی علی دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم

علای دیدن و دنیا، شاه والا به قدرت نائب ایزد تعالی
محمد شه که صد چون کسری و جم ز میم نام او پوشیده خاتم
چو جنبد لشکرش بر سطح هامون رود در قعر دریا ربع مسکون
چو راند تیغ در صف‌های انبوه سر کوه افگند در دامن کوه
ز عهدش عامه در شادی و دستان چنانکه از جمعه طفلان دبستان
زمانه تا بود ، دوران او باد سراسر دور در فرمان او باد