تنسیق الصفات

باد! همه وقت، به شادی و ناز باده کش و خصم کش و بزم ساز

لشکر مشرق «زاوده‌ی» تا به بنگ چیره دل و خیره کش و تیز چنگ
چند هزارش ز سواران کار تیغ زن و کینه کش و نامدار