ذوقا فیتین

تن ز غنیمت به هزیمت سپرد بردن جان را به غنیمت شمرد

چرخ ز بیداد عنان تافته مملکت از ظلم امان یافته
چنگ نوا زن به هوا سر کشید چنگ نوا زنده نوا بر کشید
خوشه‌ی چرخ از علف خانه خیز بهر عروسان سحر دانه ریز

اتش از آن جا که به دل جای کرد دود برآمد ز نفس های سرد