ردالعجز علی الصدر

عود قماری که همی داد دود غالیه می‌ساخت گل از دود عود

تا که به عزلت نشانند خیز پیشتر از مرگ به عزلت گریز