سیاق الاعداد

پنج طرف چتر چو مهر سپهر شش جهت آراسته از پنج مهر

چار گهر کرد جهان را پدید در کره‌ی شش جهت اندر کشید

ساخته نه حجره به از هشت باغ هشت بهشت از نه او با فراغ