اشتقاق و شبه اشتقاق

دیده که نادیده‌ی دیدار تست دیده و نادیده گرفتار تست

چون اثر شوق ز غایت گذشت کفه‌ی دانش ز کفایت گذشت