قلب

تا به سریر عرب آن جسم نشست رعب عرب بر همه عالم نشست

فتنه‌ی چشم آمده زان سو مدام تیغ زبان خفته میان نیام