جمع تفریق تقسیم

تیغ خوش و تیغ زبان ناخوش است تیغ چو آبست و زبان آتش است