لف و نشر

آب در از تاج و قبا و کمر تا به کمر تا به گلو تا بسر