دیگر صنایع بدیعی:

مستی او مایه‌ی هشیاریش خفته همه خلق ز بیداریش
کردی بزرگی به حق کهتران داد سبک جامه به قیمت گران

این همه بیداری ما خفتن ست کامدن ما ز پی رفتن ست

از پی نامی که مبادش امید، نامه سیه کردی و دیده سپید!