صبح

چون دل شب حامله‌ی مهر گشت بر شب حامل مه کامل گذشت
حامل یک ماهه نه بل یکشبه تاجوری زاد در آن کوکبه