نمونه‌ی کامل صنایع لفظی و معنوی در اشعار قران السعدین ایجاز

گر چه پدر بر سر تختش کشید شست و فرود آمد و پیشش دوید