صفت طعام هندی

صحنک حلوا همه شکر سرشت چاشنیش از طبقات بهشت
تخته‌ی صابونی شکر نوید راست چو جامه به سفیدی سفید
داده بسی طیب معنبر بران خورده کافورتر و زعفران
در تن مردان مزه ذاتی شده ناطقه هم روح نباتی شده
بهره‌ی خود برد چو کام از خورش یافت ز لذت دل و جان پرورش