صفت مسجد جامع

مسجد جامع که ز فیض اله زمزمه‌ی خطبه‌ی او تا به ماه
آمده دردی زسپهر کبود فیض ز یک خواندن قران فرود
غلغل تسبیح بگنبد درون رفته زنه گنبد بالا برون