صفت دهلی

حضرت دهلی کنف دین و داد جنت عدن ست که آباد باد
هست چو ذات ارم اندر صفات حرسها الله عن الحاد ثات
از سه حصارش دو جهان یک مقام و از دو جهان یک نفسش ده سلام
قبه اسلام شده در جهان بسته او قبه هفت اسمان