جواب پسر

داد جوابی ادب آمیخته تعبیه‌های عجب آمیخته
کای به رخم چشم جفا کرده بازا دیده‌ی مهر تو برویم فراز
گر گهر صلح پذیرد نظام حلقه بگوشم، به رضای تمام