پیام پدر

کزپدر اول برسانش سلام و آخرش آئین دعا کن تمام
کای خلف ! از راه مخالف بتاب ! تیغ بیفگن که منم آفتاب !
از پدرم کی رسد این فتن به تو از پدر من به من ، از من به تو!