(در اثر حدوث وقایع دیگر حرکت سپاه چند هفته به تاخیرافتاد، تاآنکه سپا بسوی منزل اول ، یعنی تلیت و افغان پور عازم شد )

در وسط ماه ربیع نخست عزم سفر کرد به مشرق درست
کوس عزیمت ز در شهریار لرزه درآورد بروئین حصار
کوچ سپه کرد، شه از «شهر نو» داد جهان راز ظفر بهر نو
منزل اول که شد از شهر دور بود حد «تلپت» و «افغان پور»
بافت سرا پرده دران جامقام دشت درامد زرسنها به دام