(حرکت ناصرالدین از لکهنو تی بنگال به سرزمین بیهار):

یافت خبر خسرو مشرق پناه ناصر حق وارث این تخت گاه
کافسر او را پسر انباز گشت وین شرف از وری به پسر بازگشت
راندازان جا به «اوده» بادپای باد همی ماند زسیرش بجای