مناجات

من که به حکم تو درین کارگاه از عدم این سو ، زده‌ام بارگاه
به که چو آوردی و بازم بری هم به سوی خویش فرازم بری
سر مرا چون همه داننده‌ای باز رهانم که رهاننده‌ای
گر چه تن من ز پی سوز راست رحمت تو از پی این روز راست
از عمل خود چو نشینم خجل ذیل کرم پوش برین تنگ دل