استاد دیگر، سعدی را نیز می‌ستاید:

ور غزلت یاد جوانی دهد وز خوشی طبع، نشانی دهد
تن زن ازان هم که کسان گفته‌اند هر چه تو گوئی، به ازان گفته‌اند
نوبت سعدی که مبادا کهن ، شرم نداری که بگوئی سخن ؟