محض به سخن شناسان حق خورده گیری را قایل است:

آن که شنا سنده‌ی این گوهر ست گر همه نفرین کندم در خورست
وان که به تقلید نشست اندرین نشنوم، ار خود کندم آفرین !