امیر خسرو در قرآن السعدین شرح می‌دهد که چون سلطان به «خان جهان» اقطاع «اوده»را عطا کرد ، وی با «خان جهان» در انجا ماند

با علم فتح دران راه دور سایه فشان شد بحد« کنت پور»
خان جهان ، حاتم مفلس نواز گشت باقطاع «اوده‌ی» سرفراز
از کف جود و کرم حق شناس کر د فراهم سپه‌ی بی قیاس
من که بدم چاک را و پیش از آن کرد کرم آنچه که بد پیش از آن
تا زچنان بخشش خاطر قریب بنده شدم لازمه‌ی آن رکیب
در «اوده» برد ، ز لطفی چنان کیست که از لطف بتابد عنان؟
غربت از احسانش چنانم گذشت کم وطن اصل فراموش گشت
در «اوده» بخشش او تا دو سال هیچ غم و ناله نبود از منال