صبا تحیت بلبل به بوستان برسان

صبا تحیت بلبل به بوستان برسان درود بنده بخان جهانستان برسان
دعای من که اجابت عنان کشنده‌ی اوست به آن گزیده سوار سبک عنان برسان
ز بخت سرکش خود کام بر من آن چه رسید به آن امیر سرافراز کامران برسان
زمان چو ز جان می‌رسد به لب قدری به سمع نکته رس او دوان دوان برسان
به قصه‌ی من زار از غرور اگر نرسد به دوستان وی این طرفه داستان برسان
وگر خود از سر رغبت شود حدیث شنو چنان که شرط بلاغ است آن چنان برسان
پس از درود بگو ای مسیح هستی بخش نوید نسخه‌ی لطف به خستگان برسان
ز بنده پروریت چون صلای عام رسد به گوش بنده‌ی خاصت صدای آن برسان
سخن به طول رسید ای صبا تو مختصری ز بندگان به جناب خدایگان برسان
ثنای محتشم بینوای خاک نشین به خان محتشم پادشه نشان برسان