زهی ز دست کرم گسترت کرم باران

زهی ز دست کرم گسترت کرم باران فدای دست و دلت جان این درم داران
به رنگ دست تو ابری ندیده چشم فلک که سیم ناب و زر سرخ از آن بود باران
تفقد تو تدارک پذیر نیست که نیست ز ممکنات سبک باری گران باران
ز گرم خونی و غم‌خواری تو کار حسد به این رسیده که خونم خورند غم‌خواران
مدد که درین ملک رتبه سنجانند سبک کننده‌ی قدر بزرگ قدر
نوشت نسخه‌ی امساک و صبر هر که گرفت به جز تو در مرض فقر نبض بیماران
جهان به چشم مبیناد محتشم من بعد به جز تو گر بودش چشم یاری از یاران