اگر دوری ز من در آرزویت زار می‌میرم

اگر دوری ز من در آرزویت زار می‌میرم وگر پیش منی از لذت دیدار میمیرم
ز درد هجر زارم بر سر من زینهار امشب گذاری کن که من زین درد بی‌زنهار می‌میرم
بسویم بین و یک حسرت برون کن از دلم جانا که از نادیدنت با حسرت بسیار می‌میرم
با تو آن روز که شطرنج محبت چیدم مانی خود ز تو در بازی اول دیدم