ساز خروش کرده دل ناز پرورم

ساز خروش کرده دل ناز پرورم آماده وداع توام خاک برسرم
زان پیش کز وداع تو جانم رود برون مرگ آمده است و تنگ گرفتست در برم
نقش هلاک من زده دست اجل بر آب نقش رخت نرفته هنوز از برابرم
بخت نگون نمود گرانی که صیدوار فتراک بسته‌ی تو نشد جسم لاغرم
خواهد به یاد رخش تو دادن شناوری سیلی که سر برآورد از دیده ترم
گر بر من آستین نفشاند حجاب تو من جیب خود نه دامن افلاک بر درم
ای دوستان چه سود که درد مرا دواست صبری که من گمان به دل خود نمی‌برم
گو برگ عمر رو به فنا محتشم که هست هر یک نفس ز فرقت او مرگ دیگرم