ز لاله‌زار مرا بی‌جمال دل نواز چه فیض

ز لاله‌زار مرا بی‌جمال دل نواز چه فیض ز جام می لب ساقی گل عذار چه خط
در انجمن که نباشد مغنی گل رخ ز صوت فاخته و نغمه‌ی هزار چه حظ
شکار تا شده دلهای بی محبت را ز تیر غمزه‌ی خوبان جان شکار چه حظ
چو نیست در نظر آن گل که نوبهار من است مرا ز باغ چه حاصل ز نوبهار چه حظ
غرض مشاهده حسن توست از خوبان وگر بی‌تو ز خوبان روزگار چه حظ
درین دیار دل محتشم خوش است به یار گهی که یار نباشد درین دیار چه حظ