بر مه روی تو خط مشگ بار

بر مه روی تو خط مشگ بار ساخته روزم چو شب از غصه تار
در چمن از عشق تو گل سینه چاک بر فلک از مهر تو مه داغدار
غمزه‌ی غماز تو سحر آفرین آهوی صیاد تو مردم شکار
لاله و گل از رخ تو منفعل سنبل و ریحان ز خطت شرمسار
دل منه ای خواجه بر اسباب دهر کام خود از شاهد و ساقی برآر
آرزوی دیدن جان گر کنی دیده‌ی دل بر رخ دلدار دار
تا بکی ای سرو قد لاله رخ محتشم از داغ تو باشد فکار