اگر شراب خوری صد جگر کباب شود

اگر شراب خوری صد جگر کباب شود وگر تو مست شوی عالمی خراب شود
ز دیده گر ننهد سر به جیب سیل سرشگ ز سوز آتش دل سینه‌ام کباب شود
ز جیب پیرهنت هر صباح خیزد نور چنان که دست و گریبان بفتاب شود
نکوست رشته‌ی زرین مهر و هاله‌ی ماه که این سگان تو را طوق و آن طناب شود
اگر به عارض خوی کرده از چمن گذری سمن ز شرم عرق ریزد و گل آب شود
ز روی تست فروغ جهان مباد آن روز که افتاب جمال تو در نقاب شود