همنشین امشب اگر آن بت چنین خواهد بود

همنشین امشب اگر آن بت چنین خواهد بود کنج ویرانه‌ی ما شاه نشین خواهد بود
زهره در مجلس ما سجده ز مه خواهد خواست میر مجلس اگر آن زهره جبین خواهد بود
آتش از غیرت این خانه به خود خواهد زد هر پری خانه که در روی زمین خواهد بود
ای که آگه نه‌ای از آمدن آن بت مست ساعتی باش که صحبت به ازین خواهد بود
پیش آن بت که سراپرده‌ی جان منزل اوست کمترین پیشکش ما دل و دین خواهد بود
از بهشتی صفتی غمکده‌ی ما امشب با سراپرده‌ی فردوس قرین خواهد بود
محتشم محفل ما امشب از آن غیرت حور من برآنم که به از خلد برین خواهد بود