دل خود رای مرا برده گل خودروئی

دل خود رای مرا برده گل خودروئی ترک خنجر کش مردم کش آتش خوئی
طفل نو سلسله‌ای شوخ تنگ حوصله‌ای شاه دیوانه و شی ماه مشوش موئی
سر و کارم به غزالیست کزاغیار مدام می‌کند روکش مردم به یک آدم روئی
دیده پرنور شود نرگس نابینا را گر به گلشن رسد از پیرهن او بوئی
گوش بر بد سخنم کی منهی امروز ای گل خورده بر گوش تو گویا سخن بدگوئی
چند سویت نگرم عشوه‌ی چشمی بنما عشوه‌ی چشم نباشد گره ابروئی
عشوه‌ی غلب شده بر محتشم آری چکند ناتوانی چنین خصم قوی بازوئی