دارم سری پر از شور از طفل کج کلاهی

دارم سری پر از شور از طفل کج کلاهی بی قید شهریاری بی‌سکه پادشاهی
قیمت بزرگ دری اختر بلند خردی خورشید شعله‌ی شمسی آفاق سوزماهی
سلطان نوظهوری رعنای پرغروری اقلیم دل ستانی منشور حسن خواهی
مژگان دراز طفلی بازی کنی به خونها مردم کش التفاتی شمشیر زن نگاهی
بی‌اعتدال حسنی کز یک کرشمه سازد صد کوه صبر و تمکین بی وزن تر ز کاهی
بی‌اعتماد مهری کز چشم لطف راند دیرینه دوستان را بی‌تهمت گناهی
ابرو هلال بدری کز عاشق سیه روز پوشد رخ دل افروز ماهی به جرم آهی
حسنش به زلف نوخیز عالم گرفت یک سر خوش زود شد جهانگیر زین سان تنک سپاهی
باشد وظیفه‌ی من از چشم نیم بازش نازی به صد تکلف آن نیز گاهگاهی
از نظم محتشم گشت زینت پذیر حسنش همچون گلی که یابد آرایش از گیاهی