ای همچو آهوان دلم دم شکار تو

ای همچو آهوان دلم دم شکار تو جانها فدای آهوی مردم شکار تو
تا آهوان چشم تو رفتند از نظر چشمم سفید شد به ره انتظار تو
آهوی دشت از تو به کام و من اسیر در شهر مانده همچو سگان داغدار تو
حقاکه گر به خاک برابر کنی مرا یک ذره بردلم ننشیند غبار تو
نبود غریب اگر به ترحم نظر کنی بر محتشم که هست غریب دیار تو